voor scholen en onderwijs

Support aan professionals

Workshop

Opleiden van professionals is effectief voor het terugdringen van pesten

Doel van deze workshop:

E
De kennis en het inzicht in de pestproblematiek vergroten, waardoor de leerkracht pesten beter signaleert, het vaker weet te voorkomen en er in de dagelijkse praktijk effectiever op weet te reageren.
E
Bewustwording van eigen gedrag als deelnemer aan de groepsdynamiek, de eigen grens en hoe te reageren wanneer deze overschreden wordt.

Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten en andere jeugdprofessionals niet altijd weten hoe ze effectief kunnen handelen in geval van pesten. Leraren in nederland proberen meestal wel in te grijpen als ze weten dat er gepest wordt. Dit heeft echter in de helft van de gevallen helaas niet het beoogde effect.

Het is dus zinvol om te leren de signalen te herkennen, de professionals te overtuigen van hun cruciale rol bij het aanpakken en voorkomen van pesten en hun daarvoor handvatten te bieden.

Workshop voor professionals

Voor wie
Er zijn twee workshops voor professionals; speciaal ontwikkeld door Stichting Omgaan met Pesten. Beide workshops zijn bedoeld voor groepsleerkrachten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, anti-pestcoördinatoren en remedial teachers van het basisonderwijs of docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, anti-pestcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers van het voortgezet onderwijs. Buiten het onderwijs is de workshop voor professionals die met kinderen en jongeren werken: bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers van een BSO, kindercoaches, jongerenwerkers en sportcoaches.

Help kinderen om inzicht in het eigen gedrag in relatie tot anderen te ontwikkelen en te leren hoe om te gaan met pesten.

Praktische zaken
De twee workshops voor professionals duren ieder 3 uur en kunnen al dan niet op dezelfde dag plaatsvinden.

Hoe ziet een workshop eruit?

In de eerste workshop wordt onder andere het volgende behandeld:

R
Pesten als groepsprobleem; verschillende rollen in een groep
R
Oorzaken en gevolgen van pesten
R
Signalen van pesten bij leerlingen
R
Preventie en handelen bij pesten in de klas en/of op school

Er wordt onder andere gewerkt door middel van presentaties, opdrachten, discussies en casussen.

De tweede workshop is een training gericht op het vergroten van de handelingsvaardigheden van de leerkrachten/docenten en andere professionals die met kinderen en jongeren werken:

R
Handelen bij gesignaleerd pesten in een groep
R
Handelen bij pesten na melding door leerlingen, ouders of anderen
Bij deze workshop wordt gewerkt met oefeningen in gespreksvaardigheid en rollenspellen, bijvoorbeeld het oefenen van een gesprek zonder schuldvraag met slachtoffer en pester (mediation).
Chat openen
1
Hey, stuur mij gerust een appje!
Scan de code
Hi! Stuur me gerust een berichtje!